Adaptive Leadership คืออะไร? จะเป็นได้อย่างไร?

ความหมายของคำว่า Adaptive Leadership

Adaptive Leadership คือคุณสมบัติของผู้นำที่จะสามารถนำพาองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุด

Checklist ว่าองค์กรของคุณปัจจุบันมี Adaptive Leader อยู่หรือไม่

  1. องค์กรของคุณจะยังอยู่รอดมั้ยหากมีการเปลี่ยนแปลง

  2. การเติบโตขององค์กรเรา ยั่งยืนหรือไม่ มีระบบรองรับหรือเป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้า

3 ขั้นตอนสำคัญในการเป็น Adaptive Leadership

1. Identify Challenges & Pioritize

คุณจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ปัญหาหลักที่ทุกองค์กรมักพบเจอสามารถจำแนกได้เป็น 2 ปัญหาหรือความท่าทายซึ้งก็คือ Technical Challenge และ Adaptive Challenge 

Technical Challenge คือปัญหาหรือความท่าทายที่เราสามารถ จำแนกได้อย่างชัดเจนด้วยขอมูลและสถิติ เป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วย Technician ระบบ และผู้นำสามารถใช้อำนาจเพื่อสั่งการและแก้ไขได้ทันที

Adaptive Challenge คือปัญหาที่ยากที่จะแยกแยะและยากที่จะสืบหาต้นตอของปัญหา เป็นปัญหาและความท้าทายที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนในการแก้ไข หรือจำเป็นเป็นที่จะต้องมีการ collaborate และรวมมือจากหลายฝ่ายในการแก้ไข

เมื่อแยกได้แล้วว่าปัญหาที่เจอนั้นเป็น Technical Challenge หรือง Adaptive Challenge ขั้นตอนต่อไปคือการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เจอ วิธีจัดลำดับความสำคัญนั้นสามารถ อ่านได้ที่บทความเก่าของเรา [วิธีจัดลำดับความสำคัญ]

2. Developed & Test

ผู้นำจำเป็นที่จะต้องฟังความคิดเห็น และ empower ให้ทุกๆคนในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและร่วมมือกันคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆขึ้นมา รวมทั้งพัฒนาและทดสอบวิธีแก้ไขปัญหาด้วยกันทั้งองกรค์

โดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาและคำตอบที่ถูกต้องเสมอ ดังนั้นการทดลองแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมจึงควรแก้แบบเล็กๆเร็วๆ แต่เลื่อยๆ อย่ากลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลว เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่นอน

3. Integrate the solution

หลังจากที่ระดมสมองและทดลองแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆได้แล้ว ให้คัดเลือกวิธีที่เห็นผลที่สุดเพื่อบูรณาการแก้ปัญหา และหากเป็นไปได้ให้สร้างระบบ เพื่อที่ใครก็สามารถทำได้โดยไม่จำกัดความรู้หรือวุฒิการศึกษา การสร้างระบบจะทำให้การเติบโตและดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Sources:

https://hbr.org/2020/09/5-principles-to-guide-adaptive-leadership

https://www.anzsog.edu.au/resource-library/research/what-is-adaptive-leadership#:~:text=Adaptive%20leadership%20is%20a%20practice,good%20leadership%20and%20problem%20solving.

เมนูหลัก