...

ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง

ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง
ระบบ e-procurement ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่ทำอะไรได้บ้าง

Feature ของระบบ e-proc ของบางพลีสเตชั่นเนอรี่

1. E-commerce Shopping (with product detail and price)

• ระบบสั่งสินค้า online ที่จะเห็นชื่อ รูป และ ราคาสินค้า (สามารถกด favorite ได้)

2. Budget Control

• ลูกค้าสามารถกำหนด Maximum Budget  ได้ – ระบบจะไม่อนุญาติให้สั่งซื้อต่อหากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ

3. Department Separation (with many users)

• สามารถสร้างแผนกได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งตั้ง budget ของแต่ละแผนกที่แตกต่างกันได้

4. Approving & Rejecting Order

• สามารถตั้งผู้อนุมัติตามแผนได้ และผู้อนุมัติสามารถอนุมัติได้หลายแผนก – โดยรายการอนุมัติจะวิ่งไปที่ email ของผู้อนุมัติ

5. Check Status

• สถานะของ order จะเปลี่ยนไปตามสถานะจริงของ order นั้นๆ

6. On-site Quotation

• จัดซื้อและuserสามารถกดขอใบเสนอราคาและดึงใบเสนอราคาจากระบบได้ด้วยตนเอง

7. Report

• การสั่งทั้งหมดจะถูกบรรจุใน report ที่พู้มีอำนาจสามารถดึงออกมาดูได้ โดย user จะเห็นแค่สิ่งที่ตนสั่ง approver จะเห็นเฉพาะแผนกที่ตนเป็นผู้ดูแล ส่วน account admin จะเห็น report ของทั้งองค์กรณ์

สนใจสมัครใช้ระบบ กรุณากรอกข้อมูลทิ้งไว้ค่ะ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.